Fascinerande Fulingar 8: Gotlands/gotlänningarnas konung!

Efter ett längre uppehåll (drygt 2 år!) återvänder jag till detta tema!

Gotland hade under medeltiden en mycket självständig ställning i Norden. Visserligen hörde ön rent formellt till Sverige fram till 1361, då den erövrades av danskarna, men av den svenska överhögheten syns inga spår på de bevarade mynten. Ön hade en egen mynträkning, med 288 penningar per Mark, och fram till ca 1340, då den gotländska örtugen – goten – introducerades, präglades endast penningar på ön. Efter att Danmark erövrat ön fortsatte man att utge gotar och penningar i form av s.k. W-brakteater.

Runt 1450 övergår man till att slå mynt enligt dansk mynträkning, och örtugen blir en hvid (4-penning). Skillingen (12-penning) introduceras, troligen 1522, av Sören Norby, medan söslingen (1/2 skilling, 6-penning) präglas först 1554. På en ytterst sällsynt hvid från sent 1400-tal finns kungens (Hans) namn utsatt, med titeln (på latin) IOhES D G R DACIE - ”av Guds nåd, kung av Danmark”, eller ”danskarnas kung”.

Sören Norby sätter ut sitt namn, SEVERIN NORBI, på sina mynt, men han avstår från att explicit ange någon titel. Åren 1535-37 utges en serie skillingar som saknar myntherrens namn och titel. En sista emission mynt för ön utges 1554 (slagna i Köpenhamn), och på dessa återfinns Christian III:s namn och titel – CHRISTIANVS D G DANOR REX (eller varianter därav). Lensmanden Jens Billes i endast 2-3 exemplar bevarade mynt från 1565 (av omdiskuterad nominal – möjligen en 8-skilling) har även det den danske kungens namn och titel – FREDERICVS D G DAN ET NO REX.

Det finns dock ytterligare två mynt som förtjänar extra intresse, varav det ena är en extremt sällsynt gote, utgiven av Erik av Pommern ca 1448/49, då han fördrivits från sina nordiska kungadömen och försörjde sig som sjörövare med Gotland som bas. Myntet har samma motivbild som de yngre gotarna, men på åtsidan kan man läsa REX ERIC GOTOR – han titulerar sig alltså som kung över Gotland/gotlänningarna.

Det andra myntet där någon gör anspråk på samma titel – kung över Gotland/gotlänningarna – är en variant av skillingen 1554, där Christian III, utöver sin titel som Danmarks/danskarnas kung, även explicit anger sig som kung över Gotland/gotlänningarna. Myntets inskrift lyder CHRISTIANVS D G DANOR GO REX. Myntet [Hauberg 148] är ganska ovanligt på samlarmarknaden, men absolut inte extremt rart. (En handfull exemplar har sålts de senaste decennierna, se bl.a. samling Frösell, nr 382.) Däremot kan man nog anse att myntet är extremt intressant!

Gorgon förvärvade nyligen ett exemplar av detta intressanta mynt. Inte direkt något topp-exemplar, utan snarare en ”fascinerande fuling”!

/fuling-08-gutarnas-konung.jpg

16 apr 2017