Den moderna myntkatalogens föregångare

I äldre tider användes ofta förteckningar över större samlingar som referensverk, t.ex. Stiernstedt, Oldenburg, Bonnier, Bruun, Antell, m.fl. Svagheten med detta var naturligtvis att ingen av dessa samlingar var ens i närheten av ”komplett”. Ibland nyttjade man även publikationer från 1700-talet – främst Brenner och Berch.

Ett första försök i modern tid till en mera komplett förteckning över de svenska mynten gjordes av Per Hanselli på 1870-talet. Hans Svenska guld-, silfver-, och kopparmynt 1522-1872 utkom 1876. Boken finns i flera upplagor. Nästa publikation med samma ambition – att förteckna alla mynt som finns, oavsett om de finns i privata samlingar eller museer – görs av Daniel Holmberg. År 1894 utges Mynt af guld, silfver och koppar präglade i Sverige och dess utländska besittningar 1478-1892. Ett tillägg publiceras 1899.

Sen händer inte så mycket förrän 1953, då mynthandlarna Harry Glück och C.-G. Hesselblad utger den första utgåvan av Årtalsförteckning över svenska mynt med värderingspriser, Gustaf Vasa – Gustaf V, 1521-1950, vilken med rätta kan betraktas som den första ”moderna” myntförteckningen. Ett helt nytt grepp var att inkludera värderingspriser, vilket naturligtvis var av mycket stort värde för de lite mera oerfarna samlarna. Boken utkom i många upplagor fram till tidigt 1980-tal. Vid den tidpunkten hade ”Årtalsförteckningen” fått konkurrens av referensverk utgivna av Ahlström ("SM-boken"), Tonkin (Myntboken), m.fl. Dessa används fortfarande, och behöver ingen närmare presentation. Samtliga ovan nämnda verk exkluderar dock den vikingatida och medeltida myntningen, med undantag för Myntboken som (översiktligt) behandlat dessa vart femte år sedan 1995. För de medeltida mynten är samlaren dock fortfarande i princip hänvisad till Lars O. Lagerqvists referensverk från 1970.

Som en ren kuriositet vill Gorgon här nämna två för de flesta samlare okända föregångare till Glück&Hesselblad, nämligen Svenska regenters mynt 1521-1945 av And. E.G. Nyström, och J.F. Johnssons Sveriges Myntväsen 1521-1948. Upplagan på dessa privat producerade och utgivna böcker torde vara mycket liten. Nedan visas dels böckerna, dels författarens förord till den sistnämnda boken.

/myntkataloger.jpg

3 mar 2017